آهنگ پیشواز عباس کمندی

4,538 بازدید

هورامی

آهنگ پیشواز کردی

مجموعه آهنگ پیشواز عباس کمندی ادامه مطلب مراجعه کنید …

 

 

نامکد آهنگهزینه (ریال)مدت اعتبار
گله چنوری

۴۴۱۵۲۰۸

۵۰۰۰۳۰
گله چنوری ۱
۴۴۱۵۲۰۹۵۰۰۰۳۰
گله چنوری ۲
۴۴۱۵۲۱۰۵۰۰۰۳۰
گله چنوری ۳
۴۴۱۵۲۱۱۵۰۰۰۳۰
گله که م نخشانم
۴۴۱۵۲۱۲۵۰۰۰۳۰
گله که م نخشانم ۱
۴۴۱۵۲۱۲۵۰۰۰۳۰
گله که م نخشانم ۲

۴۴۱۵۲۱۴

۵۰۰۰۳۰
تو چاوت نه یشی

۴۴۱۵۲۱۵

۵۰۰۰۳۰
تو چاوت نه یشی ۱

۴۴۱۵۲۱۶

۵۰۰۰۳۰
اورامان.بیکلام
۴۴۱۵۲۱۷۵۰۰۰۳۰
اورامان.بیکلام۱

۴۴۱۵۲۱۸

۵۰۰۰۳۰
قافله چی

۴۴۱۵۲۱۹

۵۰۰۰۳۰
قافله چی۱

۴۴۱۵۲۲۰

۵۰۰۰۳۰
سوزه های سوزه

۴۴۱۵۲۲۱

۵۰۰۰۳۰
سوزه های سوزه ۱
۴۴۱۵۲۲۲۵۰۰۰۳۰
سوزه های سوزه ۲

۴۴۱۵۲۲۳

۵۰۰۰۳۰
سوزه های سوزه ۳
۴۴۱۵۲۲۴۵۰۰۰۳۰
گلی زرد و سور
۴۴۱۵۲۲۵۵۰۰۰۳۰
گلی زرد و سور ۱۴۴۱۵۲۲۶۵۰۰۰۳۰
گلی زرد و سور ۲

۴۴۱۵۲۲۷

۵۰۰۰۳۰
تو چاوت نه یشی۲

۴۴۱۵۲۲۸

۵۰۰۰۳۰
تو چاوت نه یشی۳

۴۴۱۵۲۲۹

۵۰۰۰۳۰
ناسکی سوک
۴۹۱۲۳۶۵۰۰۰۳۰
به هار و سه یران

۴۹۱۲۵۲

۵۰۰۰۳۰
چه م سیا و لیلی
۴۹۱۲۵۳۵۰۰۰۳۰
برزه کولیله
۴۹۱۲۵۴۵۰۰۰۳۰

 

فعال سازی با ارسال کد آهنگ به ۷۵۷۵

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها